Financijske usluge

Što je kredit?

U teoriji i praksi susreli smo se sa mnogo različitih definicija kredita, ali smo se na kraju...

Vidi više

Vrste kredita

S obzirom na namjenu, razlikujemo dvije vrste kredita: • namjenske...

Vidi više

Hipotekarni kredit

Hipotekarni kredit je nenamjenski kredit koji se najčešće isplaćuje na račun korisnika...

Vidi više

Stambeni krediti

Stambeni krediti mogu imati više različitih namjena: kupnja nekretnine adaptacija...

Vidi više

Auto kredit

Auto krediti su krediti za kupnju vozila i to novih i/ili rabljenih vozila. Kreditne institucije...

Vidi više

Krediti za obrazovanje

Ova vrsta kredita najčešće je namijenjena studentima (do)diplomskog, specijalističkog ili...

Vidi više

Lombardni krediti i pozajmice

Lombardni krediti i pozajmice najčešće se odobravaju temeljem zaloga na depozitu, udjelu u...

Vidi više

Opći uvjeti kredita

Kako bi se upoznali s općim uvjetima kreditnog poslovanja, kreditne institucije su stavile na...

Vidi više

Ugovor o kreditu

Minimalan sadržaj ugovora o kreditu, uključujući i ugovora o kreditu u obliku prekoračenja,...

Vidi više

Pravo na odustanak od kredita

Pravo na odustanak od kredita reguliran je Zakonom o potrošačkom kreditiranju i Zakonom o...

Vidi više

Obavijesti o stanju kredita

Korisnik kredita tijekom otplate kredita, jednom godišnje potpuno besplatno dobije obavijest...

Vidi više

Prigovor potrošača

Ukoliko potrošač smatra da se kreditna institucija ne pridržava uvjeta iz ugovora o...

Vidi više

Iznos kredita

Maksimalan iznos kredita najčešće ovisi o vrsti kredita. Krediti bez namjene tzv....

Vidi više

Kamatna stopa

Kamata je cijena kredita, koja ovisi o: • nominalnom iznosu kredita...

Vidi više

Kamatni račun

Postoje 4 vrste kamatnog računa: Jednostavni kamatni račun - u svakom razdoblju...

Vidi više

Rok povrata kredita, moratorij i poček

Svaki kredit ima svoj krajnji rok povrata koji je jednak datumu posljednjeg dospijeća obveze po...

Vidi više

Rok i način korištenja kredita

Svaki kredit ima ugovoren rok do kojeg se može koristiti i način na koji će se sredstva...

Vidi više

Način otplate kredita

Način otplate kredita propisan je uvjetima pojedinog proizvoda. Najčešće mogućnosti...

Vidi više

Instrumenti osiguranja kredita

Vrste instrumenta osiguranja Najčešći instrumenti osiguranja koji se ugovaraju u...

Vidi više

Procjena vrijednosti nekretnine

Vrijednost nekretnine koja se daje kreditnoj instituciji pod zalog kao instrument osiguranja,...

Vidi više

Provjera zemljišnoknjižnog stanja nekretnine

Radi vlastite sigurnosti, prije kupnje stana važno je provjeriti stanje nekretnine koju kupujete u...

Vidi više

Kreditna sposobnost

Prije zaključivanja ugovora o kreditu kreditna institucija je dužna procijeniti kreditnu...

Vidi više

Dokumentacija za odobrenje kredita

Dokumentacija koja je potrebna za obradu kreditnog zahtjeva najčešće je raspoloživa na...

Vidi više

Platne kartice - osnovni pojmovi

Za lakše snalaženje u korištenju platnih kartica, upoznajte se prvo s osnovnim...

Vidi više

Kako kupovati i plaćati s karticama?

Različite kartice nude različite opcije kupnje i naplate učinjenog troška po kartici....

Vidi više

Plaćanje karticom u inozemstvu

Skreće se pažnja da izdavatelj kartice može isključiti opciju korištenja kartice u...

Vidi više

Nakade u kartičnom poslovanju

Naknade koje se mogu obračunati u kartičnom poslovanju najčešće...

Vidi više

Urednost u kartičnom poslovanju

Važno je uredno podmirivati obveze koje dospijevaju po kraticama kako bi izbjegli plaćanje...

Vidi više

Platne kartice - mjere opreza

Kod kartica koje imaju PIN (Personal Identification Number, ili osobni tajni identifikacijski broj...

Vidi više

Ugovor o osiguranju

Ugovaranjem osiguranja osiguravamo se od određenih vrsta rizika, a kad su u pitanju fizičke osobe...

Vidi više

Polica osiguranja i premija

Polica osiguranja Polica osiguranja, koja predstavlja ispravu o ugovoru o osiguranju, sadrži...

Vidi više

Promjena rizika osiguranja

Ugovaratelj osiguranja dužan je, kad je u pitanju osiguranje imovine, obavijestiti osiguratelja o...

Vidi više

Obveze osiguratelja

Kad se dogodi osigurani slučaj, osiguratelj je dužan isplatiti osigurninu određenu ugovorom u...

Vidi više

Osiguranje imovine

Ugovor o osiguranju imovine može zaključiti svaka osoba ili se može zaključiti u korist svake...

Vidi više

Osiguranje od odgovornosti

U slučaju osiguranja od odgovornosti osiguratelj odgovara za štetu nastalu osiguranim...

Vidi više

Osiguranje osoba

Ugovorima o osiguranju osoba (osiguranje života i osiguranje od nesretnog slučaja), visina...

Vidi više

Zašto štedjeti?

Štednja treba započeti prilikom prvog priljeva novca, ako se redovito izdvajaju i manje...

Vidi više

Osiguranje štednog uloga

Sukladno Zakonu o osiguranju štednih depozita (NN broj 177/04, 119/08, 153/09 i 80/13),...

Vidi više

Transakcijski račun

Transakcijski račun jest: tekući račun ili žiro račun koji otvara i vodi kreditna...

Vidi više

Što je tekući račun?

Prema definiciji HNB, „tekući račun je kunski (od 1. siječnja 2011. multivalutni) prometni...

Vidi više

Što je IBAN?

Transakcijski računi koji se koriste za potrebe izvršenja međunarodnih i prekograničnih...

Vidi više