Tekući i žiro računi

Računi građana u Republici Hrvatskoj

Vjerovali ili ne, ali na dan 31.12.2013.g. građani su u hrvatskim bankama imali ukupno ca. 5.4 miliona računa, od čega ca. 4.0 miliona tekućih računa, ca. 1.2 miliona žiro računa i 240 tis. ostalih računa. Dovoljno velika brojka, da upravo ovoj temi posvetimo posebno poglavlje na našem portalu.

Novac se isplaćivao na 4.1 tis. bankomata koliko ih ukupno ima u Republici Hrvatskoj, a plaćanja su se vršila preko ukupno 92 tis. POS uređaja sa ukupno ca. 8.2 miliona izdanih platnih kartica opće namjene.

S krticama opće namjene u 2013.g. izvršili smo 294 miliona transakcija u ukupnoj vrijednosti od 103.9 milijardi kuna. Gledano po broju transakcija, najznačajniji udio su imale debitne kartice (69%), zatim Charge kartice (12%) i revolving kartice (10%), dok je udio ostalih kartica bio 9%. Ovo nam govore brojke koje redovito objavljuje Hrvatska narodna banka u sklopu redovnih izvješća u platnom prometu.

Pojmovi:
Opća – platne kartice koje su izdane na ime građana bez obzira na vrstu i korisničku funkciju kartice. U ovu kategoriju ubrajaju se sve platne kartice: osnovne, dodatne, studentske i sl.

Poslovna – platne kartice koje su izdane na ime poslovnih subjekata bez obzira na vrstu kartice ili njezinu korisničku funkciju. U ovu kategoriju ubrajaju se sve poslovne platne kartice, npr. company card, corporate card, business card i sl.

Transakcijski račun

Transakcijski račun jest:

• tekući račun ili žiro račun koji otvara i vodi kreditna institucija na ime jednog ili više korisnika platnih usluga koji se koristi za izvršavanje platnih transakcija

• račun koji kreditna institucija vodi za potrebe izvršavanja platnih transakcija u svoje ime. 

Kreditna institucija otvara transakcijski račun na osnovi okvirnog ugovora sklopljenog s korisnikom platnih usluga, kojim se reguliraju uvjeti otvaranja i vođenja transakcijskog računa ili na osnovi propisa. Pri otvaranju transakcijskog računa kreditna institucija dužna je:

• utvrditi identitet korisnika platnih usluga i
• provesti druge postupke u skladu s propisom kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma
• pribaviti sve podatke koje je za taj transakcijski račun dužna dostavljati u skladu s propisom kojim se uređuje sadržaj jedinstvenog registra računa u Republici Hrvatskoj. 

Konstrukcija transakcijskog računa propisana je Odlukom o načinu otvaranja transakcijskih računa. I koristi se kao jedinstvena identifikacijska oznaka u smislu odredbi Zakona o platnom prometu. 

Konstrukcija transakcijskog računa

Transakcijski račun sadržava 17 brojeva i sastoji se od dva dijela:

• prvi diovodeći broj kreditne institucije. Ovaj broj dodjeljuje Hrvatska narodna banka i sastoji se od sedam brojčanih znakova, od kojih: niz od prvih šest brojčanih znakova jest jedinstveni kôd kreditne institucije, a posljednji sedmi brojčani znak jest kontrolni broj koji se računa 

• drugi dio broj (partija) transakcijskog računa kod kreditne institucije i sastoji se od ukupno deset brojčanih znakova. 

Što je IBAN?

Transakcijski računi koji se koriste za potrebe izvršenja međunarodnih i prekograničnih platnih transakcija otvaraju se u skladu s IBAN (International Bank Account Number)  konstrukcijom prema međunarodnoj normi.

Kreditna institucija dužna je obavijestiti korisnika platnih usluga na čije ime je otvoren transakcijski račun o IBAN konstrukciji njegova transakcijskog računa i o svom BIC-u (Business Identifier Code - jedinstveni međunarodni poslovni identifikator kreditne institucije, koji je određen prema međunarodnoj normi). 

Od 1. lipnja 2012. kreditna institucija može omogućiti upotrebu IBAN konstrukcije transakcijskih računa i za izvršavanje nacionalnih platnih transakcija, te može otvarati nove transakcijske račune prema IBAN konstrukciji i za izvršavanje nacionalnih platnih transakcija.

Od 1. lipnja 2013. IBAN konstrukcija transakcijskih računa koristi se za izvršavanje svih platnih transakcija, a kreditna institucija otvara transakcijske račune prema IBAN konstrukciji.

Kreditna institucija dužna je pravodobno i na odgovarajući način obavijestiti korisnike platnih usluga o upotrebi IBAN konstrukcije transakcijskih računa.

Što je tekući račun?

Prema definiciji HNB, „tekući račun je kunski (od 1. siječnja 2011. multivalutni) prometni račun koji banka otvara klijentu radi primanja uplata i obavljanja isplata u granicama raspoloživih sredstava na računu te dozvoljenog prekoračenja.“

 

Tko može otvoriti tekući račun?

„Ovu mogućnost imaju svi pravno sposobni građani Republike Hrvatske koji putem tekućeg računa namjeravaju ostvarivati redovite ili povremene priljeve, a može ga otvoriti i strana fizička osoba. Tekući račun može otvoriti isključivo vlasnik računa. 
Tekući račun otvara se zaključivanjem odgovarajućeg ugovora (Ugovor o tekućem računu). Ugovor o tekućem računu zaključuje se na neodređeno vrijeme. Sredstva na tekućem računu tretiraju se kao novčani depozit po viđenju. Po zaključivanju ugovora o tekućem računu klijent dobiva karticu tekućeg računa, koja je obvezni instrument za raspolaganje sredstvima na tekućem računu. 

Banka određuje i klijentu nudi mjesta raspolaganja sredstvima na tekućem računu, a to mogu biti poslovnice banke, bankomatska mreža, trgovačko-uslužna mreža, poslovnice pošta i banaka te poslovne jedinice drugih pravnih osoba koje obavljaju poslove platnog prometa. Banka određuje i klijentu nudi oblike raspolaganja sredstvima na tekućem računu. To mogu biti pisani i usmeni nalozi, nalozi putem telefaksa, interneta itd. Klijent raspolaže sredstvima na računu putem svih instrumenata, a osobito karticom, čekom, jednokratnim nalogom banci i trajnim nalogom. 

Klijentima koji na tekućem računu ostvaruju redovite priljeve banka može odobriti dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu, a klijenti kojima je banka odobrila korištenje dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu mogu raspolagati sredstvima na tekućem računu u visini vlastitih sredstava uvećanih za iznos dozvoljenog prekoračenja. Uz tekući račun obično se vežu i drugi proizvodi i usluge. 

Potrošači imaju mogućnost slobodnog izbora banke u kojoj će otvoriti svoj tekući račun odnosno mogućnost da slobodno (po podmirivanju postojećih obveza) zatvore tekući račun u jednoj banci i otvore novi u drugoj, koju drže povoljnijom, privlačnijom ili prihvatljivijom.“
_______________
Izvor: HNB – „ISTRAŽIVANJE MOBILNOSTI NA TRŽIŠTU TEKUĆIH RAČUNA KORISNIKA BANKOVNIH USLUGA – POTROŠAČA“

Najčešći troškovi vezani uz tekući račun su:


• naknada za korištenje računa/bankomata
• kamatna stopa na prekoračenje