Osiguranje

Ugovor o osiguranju

Ugovaranjem osiguranja osiguravamo se od određenih vrsta rizika, a kad su u pitanju fizičke osobe najčešće se radi o osiguranju imovine, života, automobila i zdravstvenom osiguranju.

 

Ugovor o osiguranju

Pravila vezana za osiguranje imovine i osoba regulirana su Zakonom o obveznim odnosima.

Spomenuti zakon ne primjenjuje se na pomorska osiguranja, a ni na druga osiguranja na koja se primjenjuju pravila o pomorskom osiguranju, kao ni na osiguranja u zračnom prometu, osiguranja tražbina te na odnose iz reosiguranja, ili ostala osiguranja koja su regulirana posebnim zakonom.

Ugovorom o osiguranju osiguratelj se obvezuje ugovaratelju osiguranja isplatiti osiguraniku ili korisniku osiguranja osigurninu ako nastane osigurani slučaj, a ugovaratelj se osiguranja obvezuje osiguratelju platiti premiju osiguranja. Može se zaključiti na određen rok, ili uz obnovu određenom vremenskom dinamikom.

Ugovor se zaključuje najčešće na temelju usmene ili pismene ponude, a formalno je zaključen nakon prihvata ponude o osiguranju. Pisana ponuda vrijedi 8 dana (osim ako ugovaratelj nije odredio kraći rok), a ako je potreban liječnički pregled 30 dana.

Osiguratelj je dužan upozoriti ugovaratelja osiguranja da su opći i/ili posebni uvjeti osiguranja sastavni dio ugovora i predati mu njihov tekst, ako ti uvjeti nisu već otisnuti na polici, a ispunjenje ove obveze mora biti navedeno na polici.

Odmah po zaključivanju ugovora o osiguranju, osiguratelj se obvezuje ugovaratelju osiguranja predati potpisnu policu osiguranja ili neku drugu ispravu o osiguranju (npr. list pokrića i sl.).

Ugovorom o osiguranju osigurava se osigurani slučaj, tj. događaj prouzročen osiguranim rizikom. Takav događaj treba biti budući, nikako već nastao i u potpunosti neizvjestan i nezavisan od volje ugovaratelja osiguranja ili osiguranika. Skreće se pažnja da ako se dokaže da je događaj već nastao ili da je bio izvjestan u trenutku njegova zaključivanja, ugovor o osiguranju može se proglasiti ništetnim.

Može se desiti da se za vrijeme razdoblja osiguranja dogodi više događaja koji su osigurani, a osigurnina se određuje za svaki od tih slučajeva i kao takva isplaćuje. Skreće se pažnja da ako se objekt u potpunosti uništi da nestaje osnova za osiguranje.

Ukoliko nastupi osigurani slučaj važno je o tome odmah obavijestiti osiguravatelja, ali u slučaju usmene komunikacije potvrdite isto i pisanim putem. Opći uvjeti obično definiraju rokove i način slanja obavijesti u slučaju nastanka osiguranog slučaja.

Za sve promjene uvjeta osiguranja, osiguravatelj je obavezan izvijestiti osiguratelja koji u propisnom roku može odustati od ugovora o osiguranju.

 

Sudionici ugovora o osiguranju

Razlikujemo tri vrste sudionika u ugovoru o osiguranju:

 osiguratelj je osoba koja temeljem zaključenog ugovora o osiguranju preuzima pokriće osiguranih rizika na osiguranoj stvari

• ugovaratelj osiguranja je osoba koja s osigurateljem zaključuje ugovor o osiguranju

• osiguranik je osoba čiji je interes pokriven osiguranjem njegove stvari, nositelj je prava na naknadu štete i ostalih prava iz osiguranja

Polica osigranja i premija

Polica osiguranja

Polica osiguranja, koja predstavlja ispravu o ugovoru o osiguranju, sadrži podatke o ugovornim stranama, osiguranoj stvari ili osobi, riziku pokrivenom osiguranjem, vremenu pokrića, iznosu osiguranja, trajanju osiguranja, premiji, podatak kad je polica izdana i potpis ugovornih strana. Polica može glasiti na ime, po naredbi, na donositelja ili za račun osobe.

 

Premija osiguranja

Najčešće pri zaključivanju ugovora o osiguranju, osiguratelj naplaćuje premiju osiguranja. Prije ugovaranja osiguranja važno je provjeriti opće i posebne uvjete. Osiguratelj je u obvezi dati ugovaratelju osiguranja opće uvjete, ali isto tako mogu biti tiskani kao sastavni dio ugovora.

Ugovaratelj osiguranja dužan je platiti premiju osiguranja, ali je osiguratelj dužan primiti isplatu premije od svake osobe koja ima pravni interes da ona bude plaćena. Premija se plaća u ugovorenim rokovima, a ako je treba platiti odjednom, onda se plaća prilikom zaključivanja ugovora.

Ako ugovaratelj osiguranja premiju koja je dospjela nakon sklapanja ugovora ne plati do dospjelosti, niti to učini koja druga zainteresirana osoba, ugovor o osiguranju prestaje po samom zakonu nakon isteka roka od trideset dana otkad je ugovaratelju osiguranja uručeno preporučeno pismo osiguratelja s obaviješću o dospjelosti premije, ali s tim da taj rok ne može isteći prije nego što protekne trideset dana od dospjelosti premije.

Skreće se pažnja da u slučaju neplaćanja premije  u roku od godine dana od dospjelosti, ugovor o osiguranju prestaje po samom zakonu, što se ne odnosi na osiguranje života i osiguranje od nesretnog slučaja.

Polica osiguranja imovine - ako se osigurana vrijednost nekretnine smanji za trajanja osiguranja, osiguratelj i ugovaratelj osiguranja imaju pravo na odgovarajuće sniženje osiguranog iznosa i premije, počev od dana kad je svoj zahtjev za sniženje priopćila drugoj strani.

Promjena rizika osiguranja

Ugovaratelj osiguranja dužan je, kad je u pitanju osiguranje imovine, obavijestiti osiguratelja o svakoj promjeni okolnosti koja može biti značajna za ocjenu rizika, a kad je u pitanju osiguranje osoba, onda samo ako je rizik povećan zbog toga što je osigurana osoba promijenila zanimanje.

• Smanjenje rizika - u slučaju kad se nakon sklapanja ugovora o osiguranju dogodilo smanjenje rizika, ugovaratelj osiguranja ima pravo zahtijevati odgovarajuće smanjenje premije, računajući od dana kad je o smanjenju obavijestio osiguratelja. Ukoliko osiguratelj ne pristane na smanjenje premije, ugovaratelj osiguranja može raskinuti ugovor.

• Obveza obavješćivanja o nastupanju osiguranog slučaja - osiguranik je dužan, osim u slučaju osiguranja života, obavijestiti osiguratelja o nastupanju osiguranog slučaja najdalje u roku od tri dana otkad je to saznao. Ukoliko ne ispuni ovu svoju obvezu u određeno vrijeme, dužan je naknaditi osiguratelju štetu koju bi ovaj zbog toga imao.

Obveze osiguratelja

Kad se dogodi osigurani slučaj, osiguratelj je dužan isplatiti osigurninu određenu ugovorom u ugovorenom roku koji ne može biti dulji od četrnaest dana, računajući otkad je osiguratelj dobio obavijest da se osigurani slučaj dogodio. Ali ako je za utvrđivanje postojanja osigurateljeve obveze ili njezina iznosa potrebno stanovito vrijeme, osiguratelj je dužan isplatiti osigurninu određenu ugovorom u roku od trideset dana od dana primitka odštetnog zahtjeva ili ga u istom roku obavijestiti da njegov zahtjev nije osnovan.

Ukoliko iznos osigurateljeve obveze ne bude utvrđen u spomenutim rokovima, osiguratelj je dužan bez odgađanja isplatiti iznos nespornog dijela svoje obveze na ime predujma. Ne ispuni li osiguratelj svoju obvezu u tim rokovima, duguje osiguraniku zatezne kamate od dana primitka obavijesti o osiguranom slučaju, kao i naknadu štete koja mu je uslijed toga nastala.

Osiguranje imovine

Ugovor o osiguranju imovine može zaključiti svaka osoba ili se može zaključiti u korist svake osobe koja ima opravdani interes na predmetu osiguranja.

Osiguranik može biti samo osoba koja ima ili očekuje da će imati opravdani interes da ne nastane osigurani slučaj, jer bi inače pretrpjela neki materijalni gubitak.

Osiguranjem imovine osigurava se naknada za štetu koja bi se dogodila u imovini osiguranika zbog nastupanja osiguranog slučaja. Iznos osigurnine ne može biti veći od štete koju je osiguranik pretrpio nastupanjem osiguranog slučaja.

Skreće se pažnja da ukoliko je neka stvar osigurana kod dva ili više osiguratelja od istog rizika, za isti interes, za isto vrijeme i za istog osiguranika, tako da zbroj osiguranih iznosa ne prelazi vrijednost te stvari (višestruko osiguranje), svaki osiguratelj odgovara za ispu¬nje¬nje u potpunosti obveza nastalih iz ugovora koji je on sklopio.

Ako, pak, zbroj osiguranih iznosa prelazi vrijednost osigurane stvari (dvostruko osiguranje), a pri tome ugovaratelj osiguranja nije postupio nesavjesno, sva ta osiguranja pravovaljana su, i svaki osiguratelj ima pravo na ugovorenu premiju za razdob¬lje osiguranja u tijeku, a osiguranik ima pravo zahtijevati od svakoga pojedinog osiguratelja naknadu prema ugovoru sklop¬ljenom s njim, ali ukupno ne više od iznosa štete.

Kad se dogodi osigurani slučaj, ugovaratelj osiguranja dužan je obavijestiti o tome svakog osiguratelja istog rizika i priopćiti mu imena i adrese ostalih osiguratelja te iznose osiguranja pojedinih ugovora sklopljenih s njima.

Nakon isplate naknade osiguraniku svaki osiguratelj snosi dio naknade u razmjeru u kojem stoji iznos osiguranja na koji se on obvezao prema ukupnom zbroju iznosa osiguranja, te osiguratelj koji je platio više ima pravo zahtijevati od ostalih osiguratelja naknadu više plaćenog.

Ako je neki ugovor sklopljen bez naznake iznosa osiguranja ili uz neograničeno pokriće, smatra se ugovorom sklop¬ljenim uz najviši iznos osiguranja.

Za dio osiguratelja koji ne može platiti odgovaraju ostali osiguratelji razmjerno svojim dijelovima.

Osiguranje od odgovornosti

U slučaju osiguranja od odgovornosti osiguratelj odgovara za štetu nastalu osiguranim slučajem samo ako treća oštećena osoba zahtijeva njezinu naknadu.

Osiguratelj snosi, u granicama iznosa osiguranja, troško¬ve spora i druge opravdane troškove radi utvrđivanja osiguranikove odgovornosti.

Iz osiguranja se naknađuju i troškovi mjera poduzetih na zahtjev osiguratelja ili u sporazumu s njim, radi zaštite od neopravdanih i pretjeranih zahtjeva trećih osoba.

Osiguranje osoba

Uugovorima o osiguranju osoba (osiguranje života i osiguranje od nesretnog slučaja), visina osiguranog iznosa koji je osiguratelj dužan isplatiti kad nastupi osigurani slučaj utvrđuje se u polici prema sporazumu ugovornih strana.

U polici osiguranja života, osim standardnih klauzula, moraju biti naznačeni: ime i prezime osobe na čiji se život odnosi osiguranje, nadnevak njezina rođenja ili rok o kojem ovisi nastanak prava na isplatu osiguranog iznosa. Može glasiti na određenu osobu ili po naredbi, ali ne može glasiti na donositelja.

Ugovor o osiguranju života je ništetan i osiguratelj je dužan vratiti sve primljene premije ako su pri njegovu sklapanju netočno prijavljene godine života osiguranika, a njegove stvarne godine života prelaze granicu predviđenu u uvjetima i tarifama osiguratelja, ako je netočno prijavljeno da osiguranik ima manje godina, a njegove stvarne godine života ne prelaze granicu predviđenu za osiguranje života, ugovor je pravovaljan, a osigurani iznos se smanjuje u razmjeru ugovorene premije i premije predviđene za osiguranje života osobe osiguranikovih godina, kad osiguranik ima manje godina nego što je prijavljeno pri sklapanju ugovora, premija se smanjuje na odgovarajući iznos, a osiguratelj je dužan vratiti razliku između primljenih premija i premija na koje ima pravo.

Ukoliko ugovaratelj osiguranja života, odnosno osiguranja od nesretnog slučaja ne plati neku premiju o dospjelosti, osiguratelj nema pravo njezinu naplatu zahtijevati sudskim putem.

Postoje određeni rizici koji su isključeni, tj. za koje se osiguratelj oslobađa obveze da korisniku isplati osigurani iznos, kao što su: samoubojstvo osiguranika, namjerno ubojstvo osiguranika, namjerno prouzročenje nesretnog slučaja, ratne operacije i dr. ugovorom određeni rizici.

Polica osiguranja života može biti dana u zalog. Zalaganje police ima učinak prema osiguratelju samo ako je pisano obaviješten o zalaganju police određenom vjerovniku.

Ugovaratelj osiguranja života može u ugovoru, a i nekim kasnijim pravnim poslom, pa i oporukom, odrediti osobu kojoj će pripasti prava iz ugovora.