Kartice

Osnovni pojmovi

 

 • Opći uvjeti poslovanja – važno ih je proučiti prije uzimanja kartice jer isti reguliraju prava i obveze izdavatelja i korisnika kartice.

   Kartica – ovisno o vrsti kartice, koristi se za kupnju proizvoda i usluga i/ili isplatu gotovine uz odgodu plaćanja. Na osnovi kartice, korisniku kartice može se odobriti obročna otplata i/ili potrošački i/ili gotovinski kredit. Na kartici su naznačeni podaci o korisniku kartice, što omogućuje njegovu identifikaciju.

  • Institucija za elektronički novac (dalje u tekstu: izdavatelj kartice) – radi se o društvu koje je upisano u registar institucija za elektronički novac Hrvatske narodne banke i temeljem toga je ovlašteno izdavati i prihvaćati kartice te izvršavati platne transakcije putem istih.

  Poslovanje institucija za elektronički novac je pod nadzorom Hrvatske narodne banke, prema Zakonu o platnom prometu i Zakonu o elektroničkom novcu.

  • Pristupnica – zahtjev za izdavanje kartice, čijim se potpisom od strane korisnika kartice te prihvatom od strane izdavatelja kartice zasniva ugovorni odnos između korisnika kartice i izdavatelja kartice.

  Ukoliko dođe do promjene podataka koje ste naveli u pristupnici (prezime, telefon, e-mail, fax…) o tome obavijestite izdavatelja kartice.

  • Korisnik kartice – fizička osoba kojoj je izdana kartica na njegovo ime (osnovna kartica). Razlikujemo osnovnog korisnika od dodatnog korisnika kartice. Osnovni korisnik ujedno je i glavni dužnik za sve troškove nastale korištenjem kartice ne samo od njega, već i od svih dodatnih korisnika za koje je tražio izdavanje dodatne kartice.

Primjer: Maja je korisnik kreditne kartice „X“ (ona je osnovni korisnik i glavni dužnik po kartici). S obzirom na obiteljske potrebe, odlučila je podnijeti zahtjev da njezin suprug postane dodatni korisnik kartice. Maja i njezin suprug mogu pod jednakim uvjetima raspolagati karticom, s time da je Maja kao glavni dužnik po kartici odgovorna za  troškove koje su ona i suprug napravili po kartici (po osnovnoj i dodatnoj kartici).

Kako kupovati i plaćati s karticama?

Različite kartice nude različite opcije kupnje i naplate učinjenog troška po kartici. Ovisno o vrsti kartice, najčešće se nude sljedeće mogućnosti:

• Jednokratno plaćanje kupljenih proizvoda/usluga – ovakva kartica nudi mogućnost jednokratnog plaćanja kupljenih proizvoda/usluga, a najčešće za učinjeni trošak izdavatelj kartice tereti korisnika kartice za cijeli iznos i to po isteku obračunskog razdoblja.
• Plaćanje na rate – ova opcija podrazumijeva plaćanje kupljene robe/usluge na rate. Važno je prvo provjeriti da li određeno prodajno mjesto ima mogućnost prihvata vaše kartice i na koliko rata nudi mogućnost plaćanja. Naime, poneki trgovci uvjetuju minimalan iznos rate i minimalan iznos potrošnje da bi se odobrila otplata na rate. Sve ovo provjerite prije izvršenja plaćanja.
• Revolving kredit - korisnik kartice se za troškove nastale korištenjem kartice najčešće mjesečno tereti u minimalnom iznosu (izraženom postotkom), tj. proporcionalnim dijelom od iskorištenog dijela kredita. Ovaj se kredit koristi na način da se s njegovom otplatom obnavlja raspoloživi iznos do ukupno odobrenog iznosa revolving kredita. Rok važenja kartice jednak je krajnjem roku dospijeća obveza po revolving kreditu. Najčešće se kredit automatski obnavlja prije isteka roka korištenja kartice – ali ne nužno. Kamata se najčešće obračunava na iskorišteni iznos kredita, odnosno ne obračunava se ukoliko je učinjeni trošak podmiren o dospijeću. Ukoliko korisnik kredita kasni s plaćanjem obveza obračunava se zatezna kamata. Što se podmiruje iz vaših uplata i kojim redoslijedom? Trošak, kamata, glavnica.
• Gotovinski kredit – omogućuje korisniku kartice uzimanje i otplatu kredita putem kartice
• Potrošački kredit – omogućuje korisniku kartice da kupljene proizvode/usluge plati iz ugovorenog iznosa potrošačkog kredita. Važno je napomenuti da korisnik kartice za potrošački kredit zaključuje ugovor o potrošačkom kreditu, ali i da treba ispunjavati potrebne uvjete za odobrenje kredita.
• Ostale mogućnosti kartica – postoje još razne druge opcije, tj. mogućnosti za korištenje kartica, a koje uključuju plaćanje režija, podizanje gotovine, sakupljanje bodova na temelju potrošnje po kartici koji se mogu iskoristiti u određenim trgovinama…

Na tržištu se nude razne opcije, ali u svakom slučaju treba dobro provjeriti koji su troškovi te da  li vam se određena opcija isplati, tj. da li su za vas koristi veće od troškova.

Kartica se može izdati svakoj poslovno sposobnoj fizičkoj osobi za koju izdavatelj kartice procijeni da je u mogućnosti na vrijeme podmirivati sve troškove i obveze nastale korištenjem kartice.

Svaka kartica ima svoj rok važenja koji je naznačen na kartici. Najčešće prije isteka roka valjanosti kartice izdavatelj kartice izvješćuje korisnika kartice o isteku roka važenja kako bi navrijeme mogao napraviti zamjenu.

Osnovnom korisniku se na temelju procjene mogućnosti povrata odobrava limit potrošnje. Svi podaci o podnositelju zahtjeva, tj. budućem korisniku kartice navode se na Pristupnici, a potpisana Pristupnica predaje se izdavatelju kartice. Skreće se pažnja da se potpisom pristupnice prihvaćaju Opći uvjeti poslovanja. Odluku o izdavanju kartice donosi izdavatelj kartice. Prije potpisivanja prisutnice na zahtjev se ista može dobiti na uvid, a korisniku kartice se uručuju i opći uvjeti kako bi se s istima upoznao.

Jednom kad korisnik kartice dobije obavijest da mu je kartica odobrena i PIN, važno je da korisnik kartice istu preuzme i potpiše na za to propisano mjesto na kartici (na poleđini kartice). PIN na taj način postaje svojevrsni identifikator osobe koja je korisnik kartice tj. jednom utipkan i potvrđen na prihvatnom mjestu postaje potvrda da se radi upravo o korisniku kartice. Tom potvrdom automatski se isključuje mogućnost opoziva transakcije, osim u iznimnim opravdanim slučajevima i uz pristanak izdavatelja kartice. Može se desiti da izdavatelj kartice obračuna naknadu za opoziv transakcije – u tarifama treba provjeriti da li je takva naknada predviđena.

Transakcije karticama provode se na prihvatnom mjestu, a prihvatno mjesto može biti npr. bankomat, EFT POS terminal, samouslužni terminal, e-trgovina i dr.

Plaćanje karticama može se provoditi i na prodajnim mjestima pravne ili fizičke osobe koja obavlja registriranu djelatnost, a prihvaća kartice kao oblik bezgotovinskog plaćanja. Na prodajnom mjestu koje prihvaća određenu karticu obično je naznačeno koje točno kartice se prihvaćaju kao oblik plaćanja.

Za svaku provedenu transakciju korisnik kartice treba dobiti korisnički račun, tj. potvrdu koju korisnik kartice dobije za izvršeno plaćanje proizvoda ili usluga, ili pri isplati gotovine.
Transakcije plaćanja mogu se provoditi i putem Interneta uz pomoć tokena – elektroničkog uređaja/programa koji generira jednokratne lozinke koje određuju identitet korisnika kartice.

Kartice imaju utvrđen limit potrošnje koji određuje izdavatelj kartice. Taj limit predstavlja najviši iznos do kojeg korisnik kartice (osnovni i dodatni korisnik) može koristiti karticu za plaćanje proizvoda i usluga i podizanje gotovine u razdoblju između dvaju podmirenja troškova.

Limit potrošnje umanjuje se za iznos svakog troška učinjenog korištenjem kartice i za iznos naknada.

Postoje i kartice koje nemaju unaprijed utvrđen maksimalni limit potrošnje, što ne znači da se isti ne može naknadno odrediti ukoliko se poslovanje korisnika kredita po kartici ocijeni rizičnim.

Izdavatelj kartice može utvrditi i maksimalni iznos i broj transakcija koje dozvoljava da se realiziraju u jednom danu.

Autorizacija plaćanja ne provodi se nužno potpisom računa ili PIN-om, već postoje i slučajevi kao što su npr. plaćanje cestarine kada je samim činom provlačenja kartice na prihvatnom uređaju autorizirano plaćanje.

Korisniku kartice dostavlja se ugovorenom dinamikom Obavijest o troškovima učinjenim korištenjem kartice, a takva obavijest sadrži podatak o danu kada je terećen devizni/kunski račun te podatke o članarini i ostalim naknadama. Korisnik kartice kod ispunjavanja pristupnice najčešće ima mogućnost odabira dana u mjesecu kada želi da mu se tereti račun za učinjene troškove po osnovnoj/dopunskoj kartici.

Plaćanje karticom u inozemstvu

Skreće se pažnja da izdavatelj kartice može isključiti opciju korištenja kartice u određenim državama, ukoliko procijeni da u istima nisu osigurani potrebni sigurnosni standardi u kartičnom poslovanju.

Ukoliko planirate put u inozemstvo i korištenje određene kartice, važno je da prije putovanja provjerite da li će vam biti moguće koristiti karticu koju imate.

Isto tako, prije korištenja kartice u inozemstvu, važno je provjeriti koji se tečaj primjenjuje kod terećenja i konverzije u kune troška učinjenog u stranoj valuti, a kako bi isti ukalkulirali u plan troškova.

Nakade u kartičnom poslovanju

Naknade koje se mogu obračunati u kartičnom poslovanju najčešće su:

• Upisnina – jednokratna naknada koja se obračunava kod ugovaranja kartice
• Članarina – naknada koja se najčešće obračunava jednom godišnje
• Naknada za izdavanje kartice – pojavljuje se kod određenih kartica, npr. prepaid kartica i može varirati ovisno o iznosu koji se deponira na karticu
• Naknade za isplate putem kartica s odgodom plaćanja/kreditnih kartica – ova naknada može varirati ovisno o tome da li se isplata vrši u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu, te da li se isplata vrši na bankomatu banke koja je izdala karticu/matične banke kartičarske kuće ili druge banke. Najčešće se obračunava u postotku na iznos transakcije i ima utvrđen minimalan iznos naknade
 Naknada za obradu zahtjeva – može se pojaviti kod obrade zahtjeva za odobrenje kredita po kartici
• Naknada za promjenu uvjeta – kod podnošenja zahtjeva za promjenu uvjeta po kreditima odobrenim putem kartica postoji mogućnost da se korisniku obračuna naknada
• Naknada za prijevremenu otplatu – za kredite po kartici odobrene prije 31.12.2009. postoji mogućnost obračuna ove naknade
• Naknada za zamjenu kartice – ova naknada se može pojaviti u slučaju potrebe za zamjenom kartice npr. uslijed krađe, ali i kod redovne zamjene kartice. Naknada može varirati ovisno o razlogu zamjene kartice – ova naknada se obračunava jednokratno i najčešće je izražena u fiksnom iznosu
• Naknada za ponovnu izradu PIN-a – u slučaju da zaboravite PIN postoji mogućnost obračuna naknade za njegovu ponovnu izradu – ova naknada se obračunava jednokratno i najčešće je izražena u fiksnom iznosu
• Naknada za neosnovano reklamiranje troškova – u slučaju da se dokaže da su troškovi pogrešno ili neosnovano reklamirani, postoji mogućnost obračuna troška za neosnovano reklamiranje – ova naknada se obračunava jednokratno i najčešće je izražena u fiksnom iznosu

Određene kreditne institucije oslobađaju korisnika kartice od plaćanja određenih naknada ili im daju određene popuste, ovisno o kombinaciji drugih proizvoda koje koriste u toj kreditnoj instituciji.

Naknade mogu varirati i ovisno o tome da li se odnose na osnovnog ili dodatnog korisnika.

Svi troškovi po određenoj kartici (platne transakcije, kamata, naknade, članarine, ostali troškovi) predstavljaju njezinu ukupnu potrošnju.

Urednost u kartičnom poslovanju

Važno je uredno podmirivati obveze koje dospijevaju po kraticama kako bi izbjegli plaćanje zateznih kamata na dospjeli dug i kako bi zadržali dobar kreditni rejting koji vam je potreban ukoliko u budućnosti planirate nova zaduženja.

Ukoliko prekoračite odobreni limit potrošnje, možete očekivati da će vam prekoračeni iznos, izdavatelj kartice učiniti dospjelim u cijelosti već kod sljedećeg obračuna.

Isto tako, izdavatelj kartice može blokirati karticu i to:

• na zahtjev korisnika kartice
• ukoliko korisnik kartice prekrši ugovorene uvjete
• ukoliko postoji indicija da se kartica zloupotrebljava
• ako korisnik kartice prijavi gubitak, krađu ili zlouporabu kartice

Mjere opreza

Kod kartica koje imaju PIN (Personal Identification Number, ili osobni tajni identifikacijski broj korisnika kartice čija je svrha identifikacija korisnika kartice na prihvatnom uređaju i koji je kao takav poznat isključivo korisniku kartice) važno je poduzeti određene mjere predostrožnosti kako bi se izbjeglo neovlašteno raspolaganje karticom od strane trećih osoba.

Koje mjere opreza poduzeti?

• Zapamtite svoj PIN!
• Pismenu obavijest o PIN-u odmah uništite!
• Nemojte nikome odavati svoj PIN!
• PIN nemojte zapisivati na karticu niti na druge ceduljice, posebno ne one koji držite uz karticu!
• Provjerite da li je kartica u vašem posjedu!
• Uvijek imajte kod sebe zapisan broj na koji treba izvršiti prijavu krađe, zloupotrebe ili neovlaštenog korištenja kartice!

Skreće se pažnja da su u Općim uvjetima najčešće navedena ograničenja u odgovornosti izdavatelja kartice u slučaju gubitka kartice, neovlaštenog podizanja novca s računa ili u drugim sličnim slučajevima koji se povezuju sa zlouporabom kartica te isto tako kakva je odgovornost korisnika kartice.

Što ako je netko ukrao, zloupotrijebio ili neovlašteno koristio vašu karticu?

Odmah prijavite takvu situaciju. Ako naknadno pronađete karticu svejedno se javite izdavatelju kartice radi daljnjih uputa za postupanje.

Sigurno ste kroz medije čuli za slučajeve u kojima se kartice koriste za zaključivanje fiktivnih i lihvarskih ugovora ili daju kao jamstvo za podmirenje nečijeg duga. Oprez, jer se ovakve situacije u praksi smatraju zlouporabom prava korištenja kartice, zbog čega se ista može blokirati ili u potpunosti oduzeti korisniku kartice.

Koja je odgovornost korisnika, a koja izdavatelja kartice i do kojeg iznosa u slučaju neautorizirane transakcije najčešće je propisno općim uvjetima. Dobro ih proučite kako bi u svakom trenutku znali koja su vaša prava i obveze u ovakvim situacijama.