Financijsko izvješće 2013.

HRVATSKI INSTITUT ZA FINANCIJSKU EDUKACIJU

OIB

28303500883

Matični broj

02810387

Račun iz rač. plana

BILANCA - IMOVINA

Stanje 1. siječnja

Stanje 31. prosinca

 

IMOVINA

17.822,00 kn

49.616,00 kn

0

Nefinancijska imovina

0,00 kn

0,00 kn

01

Neproizvedena dugotrajna imovina

0,00 kn

0,00 kn

02

Proizvedena dugotrajna imovina

0,00 kn

0,00 kn

03

Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti

0,00 kn

0,00 kn

04

Sitni inventar

0,00 kn

0,00 kn

05

Nefinancijska imovina u pripremi

0,00 kn

0,00 kn

06

Proizvedena kratkotrajna imovina

0,00 kn

0,00 kn

1

Financijska imovina

17.822,00 kn

49.616,00 kn

11

Novac u banci i blagajni

17.822,00 kn

49.616,00 kn

111

Novac u banci

17.822,00 kn

49.616,00 kn

1111

Novac na računu tuzemnih poslovnih banaka

17.822,00 kn

49.616,00 kn

12

Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo

0,00 kn

0,00 kn

13

Zajmovi

0,00 kn

0,00 kn

14

Vrijednosni papiri

0,00 kn

0,00 kn

15

Dionice i udjeli u glavnici

0,00 kn

0,00 kn

16

Potraživanja za prihode

0,00 kn

0,00 kn

19

Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda

0,00 kn

0,00 kn

Račun iz rač. plana

BILANCA - OBVEZE I VLASTITI IZVORI

Stanje 1. siječnja

Stanje 31. prosinca

 

OBVEZE I VLASTITI PRIHODI

  17.822,00 kn

  49.616,00 kn

2

Obveze

575,00 kn

1.600,00 kn

24

Obveze za rashode

375,00 kn

0,00 kn

242

Obveze za materijalne rashode

375,00 kn

0,00 kn

2425

Obveze prema dobavljačima u zemlji

375,00 kn

0,00 kn

26

Obveze za kredite i zajmove

200,00 kn

1.600,00 kn

262

Obveze za robne i ostale zajmove

200,00 kn

1.600,00 kn

2621

Obveze za zajmove u zemlji

200,00 kn

1.600,00 kn

5

Vlastiti izvori

17.247,00 kn

48.016,00 kn

52

Rezultat poslovanja

   

522

Višak/manjak prihoda

   

5221

Višak prihoda

17.247,00 kn

48.016,00 kn

5222

Manjak prihoda

0,00 kn

0,00 kn

Račun iz rač. plana

IZVANBILANCNI ZAPISI

Stanje 1. siječnja

Stanje 31. prosinca

6

Izvanbilančni zapisi

   

61

Izvanbilančni zapisi – aktiva

0,00 kn

0,00 kn

62

Izvanbilančni zapisi – pasiva

0,00 kn

0,00 kn