Objava financijskih izvješća za 2013.g.

BILANCA 

 

31.12.2012.

(HRK)

31.12.2013.

(HRK)

Index
IMOVINA  17.822 49.616 278,4
Financijska imovina  17.822 49.616 278,4
OBVEZE I VLASTITI IZVORI 17.822 49.616 278,4
Obveze  575 1.600 278,3
Vlastiti izvori  17.247 48.016 278,4
       
IZVJEŠĆE O PRIHODIMA I RASHODIMA 1.1.-31.12.2012. 1.1.-31.12.2013. Index
PRIHODI  17.915 49.338 275,4
Prihodi od članarina i članskih doprinosa  480 480 100,0
Prihodi po posebnim propisima 0 48.810 -
Prihodi od imovine 5 48 960,0
Prihodi od donacija  17.430 0 0,0
RASHODI  668 18.564 2.779,0
Materijalni rashodi  375 18.319 4.885,1
Financijski rashodi  293 245 83,6
       
VIŠAK PRIHODA 17.247 30.774 178,4