Financijsko izvješće 2018

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2018. - godišnji izvještaj o primicima i izdacima za

 

Red. Br.

OPIS

AOP

Ostvareno u prethodnoj poslovnoj godini

Ostvareno u tekućoj poslovnoj godini

Index
(5/4)

1

2

3

4

5

6

I. PRIMICI

1.

Primici od prodaje roba i pružanja usluga

001

22.000

3.000

13,6

2.

Primici od članarina i članskih doprinosa

002

240

480

200,0

3.

Primici iz javnih izvora na temelju posebnih zakona

003

 

 

-

4.

Primici od donacija (AOP 005 do 010)

004

42.600

64.600

151,6

4.2.

iz proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

006

42.600

64.600

151,6

5.

Primici od kamata i ostale financijske imovine

011

 

                16

-

 

PRIMICI UKUPNO  (AOP 001 do 004 + 011 do 014)

015

64.840

68.096

105,0

II. IZDACI

1.

Izdaci za radnike (AOP 017+018)

016

0

 

-

4.

Izdaci za naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (službeni put i ostalo)

021

42.421

36.637

86,4

5.

Izdaci za usluge (pošta, telefon, najamnina, komunalne, računalne, intelektualne usluge i sl.)

022

2.900

7.002

241,4

6.

Izdaci za materijal i energiju (uredski materijal, sirovine, energija, sitni inventar i auto gume)

023

11.799

3.673

31.1

7.

Izdaci za kamate i usluge platnog prometa

024

694

388

55,9

10.

Ostali izdaci (reprezentacija, članarina, kotizacija, premije osiguranja i sl.)

027

6.146

19.406

315,7

 

IZDACI UKUPNO (AOP 016 + 019 do 027)

028

63.960

67.106

104,9

III.

VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA TEKUĆE POSLOVNE GODINE (AOP 015-028)

029

880

990

122,5

IV.

VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA - PRENESEN IZ PRETHODNE POSLOVNE GODINE

030

      -9.575

              880

-

Red. Br.

DODATNI PODACI

AOP

Stanje na kraju  prethodne godine

Stanje na kraju izvještajnog razdoblja

Index
(5/4)

1.

Stanje novčanih sredstava na računu

031

1.555

2.545

163,7

 

Kontrolni zbroj (AOP 031 do 039)

040

1.555

2.545

163,7