Financijsko izvješće 2017

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2017. - godišnji izvještaj o primicima i izdacima za

 

 

Red. Br.

OPIS

AOP

Ostvareno u prethodnoj poslovnoj godini

Ostvareno u tekućoj poslovnoj godini

Index
(5/4)

1

2

3

4

5

6

I. PRIMICI

1.

Primici od prodaje roba i pružanja usluga

001

 

22.000

-

2.

Primici od članarina i članskih doprinosa

002

480

240

50,0

3.

Primici iz javnih izvora na temelju posebnih zakona

003

 

 

-

4.

Primici od donacija (AOP 005 do 010)

004

0

42.600

-

4.2.

iz proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

006

 

42.600

-

5.

Primici od kamata i ostale financijske imovine

011

4

 

0,0

 

PRIMICI UKUPNO  (AOP 001 do 004 + 011 do 014)

015

484

64.840

>>100

II. IZDACI

1.

Izdaci za radnike (AOP 017+018)

016

0

0

-

4.

Izdaci za naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (službeni put i ostalo)

021

 

42.421

-

5.

Izdaci za usluge (pošta, telefon, najamnina, komunalne, računalne, intelektualne usluge i sl.)

022

8.991

2.900

32,3

6.

Izdaci za materijal i energiju (uredski materijal, sirovine, energija, sitni inventar i auto gume)

023

1.008

11.799

1.170,5

7.

Izdaci za kamate i usluge platnog prometa

024

60

694

1.156,7

10.

Ostali izdaci (reprezentacija, članarina, kotizacija, premije osiguranja i sl.)

027

 

6.146

-

 

IZDACI UKUPNO (AOP 016 + 019 do 027)

028

10.059

63.960

635,8

III.

VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA TEKUĆE POSLOVNE GODINE (AOP 015-028)

029

-9.575

880

-

IV.

VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA - PRENESEN IZ PRETHODNE POSLOVNE GODINE

030

 

 

-

Red. Br.

DODATNI PODACI

AOP

Stanje na kraju  prethodne godine

Stanje na kraju izvještajnog razdoblja

Index
(5/4)

1.

Stanje novčanih sredstava na računu

031

675

1.555

230,4

 

Kontrolni zbroj (AOP 031 do 039)

040

675

1.555

230,4