Financijsko izvješće 2016.

HRVATSKI INSTITUT ZA FINANCIJSKU EDUKACIJU

OIB

28303500883

Matični broj

02810387

Redni broj

OPIS

Ostvareno u prethodnoj poslovnoj godini

Ostvareno u tekućoj poslovnoj godini

I. PRIMICI

1.

Primici od prodaje roba i pružanja usluga

0,00 kn

0,00 kn

2.

Primici od članarina i članskih doprinosa

0,00 kn

480,00 kn

3.

Primici iz javnih izvora na temelju posebnih zakona

0,00 kn

0,00 kn

4.

Primici od donacija (AOP 005 do 010)

10.000,00 kn

0,00 kn

4.1.

iz državnog proračuna

0,00 kn

0,00 kn

4.2.

iz proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

10.000,00 kn

0,00 kn

5.

Primici od kamata i ostale financijske imovine

1,00 kn

4,00 kn

6.

Primici od zakupa, iznajmljivanja i ostale nefinancijske imovine

0,00 kn

0,00 kn

7.

Primici od prodaje dugotrajne imovine

0,00 kn

0,00 kn

8.

Ostali primici (od naknade štete, refundacija i sl.)

0,00 kn

0,00 kn

 

PRIMICI UKUPNO (AOP 001 do 004 + 011 do 014)

10.001,00 kn

484,00 kn

II. IZDACI

1.

Izdaci za radnike (AOP 017+018)

0,00 kn

0,00 kn

2.

Izdaci za naknade troškova radnicima (službena putovanja, prijevoz, stručno usavršavanje)

0,00 kn

0,00 kn

3.

Izdaci za naknade volonterima

0,00 kn

0,00 kn

4.

Izdaci za naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (službeni put i ostalo)

0,00 kn

0,00 kn

5.

Izdaci za usluge (pošta, telefon, najamnina, komunalne, računalne, intelektualne usluge i sl.)

0,00 kn

8.991,00 kn

6.

Izdaci za materijal i energiju (uredski materijal, sirovine, energija, sitni inventar i auto gume)

0,00 kn

1.008,00 kn

7.

Izdaci za kamate i usluge platnog prometa

0,00 kn

60,00 kn

8.

Izdaci za dane donacije

0,00 kn

0,00 kn

9.

Izdaci za nabavu dugotrajne imovine

0,00 kn

0,00 kn

10.

Ostali izdaci (reprezentacija, članarina, kotizacija, premije osiguranja i sl.)

0,00 kn

0,00 kn

 

IZDACI UKUPNO (AOP 016 + 019 do 027)

0,00 kn

10.059,00 kn

III.

VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA TEKUĆE POSLOVNE GODINE (AOP 015-028)

10.001,00 kn

-9.575,00 kn

IV.

VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA - PRENESEN IZ PRETHODNE POSLOVNE GODINE

0,00 kn

0,00 kn

Redni broj

DODATNI PODACI

Stanje na kraju godine

Stanje na kraju izvještajnog razdoblja

1.

Stanje novčanih sredstava na računu

10.250,00 kn

675,00 kn

2.

Stanje novčanih sredstava u blagajni

0,00 kn

0,00 kn

3.

Stanje oročenih sredstava

0,00 kn

0,00 kn

4.

Obveze po neplaćenim računima

0,00 kn

0,00 kn

5.

Potraživanje za nenaplaćene račune

0,00 kn

0,00 kn

6.

Primitak ostvaren iz sredstava Europske unije

0,00 kn

0,00 kn

7.

Prosječan broj zaposlenih

0

0

8.

Broj volontera

0

0

9.

Broj sati volontiranja

0

0